Hong Kong & China Gas Co., Shek Tong Tsui ,hill road, 1887