Official deed Holland-China Trading Company installing W. Kien as representative, 1903

Sun, 05/17/2020 - 13:50

Charles Gesner van der Voort (1916-1991) worked for Holland-China Trading Company (HCHC) in Shanghai. Willem Kien was made representative at the start of the firm in 1903, later he became director.

Little archival material is available today, as the Rotterdam office was bombed by German airplanes at the start of World War II in the Netherlands, in May 1940, so I am particularly pleased this deed survived, going back to the very start of the company.

The text in Dutch reads:
De ondergeteekende, de Naamlooze Vennootschap Holland China Handelscompagnie, gevestigd te Rotterdam, te Hongkong en in China, te Shanghai en Tientsin, verklaart by deze te volmachtigen den Heer Willem – Kien, koopman, wonende te Shanghai, om haar te Shanghai en overal elders, waar zulks noodig mocht zyn, te vertegenwoordigen en al hare zaken en aangelegenheden waar te nemen, te besturen en te behartigen.
Te dien einde alle overeenkomsten en vervrachting en bevrachting aan te gaan, te koopen en te verkoopen, huren en verhuren, met een ieder te rekenen en likwideeren; alle gelden en pretentien, aan haar bereids verschuldigd of in het vervolg aan haar verschuldigd te worden, te innen, te vorderen en te ontvangen en daarvoor te kwiteeren en te dechargeeren; in geval van faillissement of andere deconfiture van eenigen debiteur, de schuldvordering te doen verifieeren en de deugdelykheid daarvan met eede te bevestigen, alle vergaderingen van schuldeischers by te wonen en in hunne beraadslagingen deel te nemen en alle voorgestelde accoorden aan te nemen of te verwerpen; voorts alle posten, ten hare laste loopende, tegen kwitantie te voldoen; alle wisselbrieven, en assignatien, promessen en ander handelspapier te mogen trekken, disconteeren en endosseeren, of wel naar bevinding van zaken te refuseeren en te doen of laten protesteeren, gelden by kassiers of andere personen op hare rekening te doen stellen en daarvan zoomede van alle reeds verplaatste gelden af te schryven en al het noodige dienaangaande te observeeren, alle brieven, paketten of gelden, aan haar adres, van postkantoren of van eenige andere bureaux te ontvangen en daarvoor desgevorderd wordende, in de registers te teekenen en kwiteeren; voormelde naamloze vennootschap overal in rechten te vertegenwoordigen, zoo eischende als verwerende, daartoe alle processen te voeren, alle advokaten en procureurs aan te stellen, te compareeren voor alle rechters, rechtbanken en hoven, voordeelige vonnissen ten uitvoer te leggen en van nadeelige te komen in appel of cassatie; alle akten en stukken tot al het voorenstaande noodig, te teekenenen te passeeren, domicilie te kiezen en in het algemeen alles te doen en te verrichten, wat eenigszins noodig zyn zal en vereischt mocht worden en de directie der voormelde Naamloze vennootschap zelf tegenwoordig zynde, zou kunnen, mogen of moeten doen, al ware het, dat daartoe eenige nadere uitdrukking van last werd noodig geoordeeld, welke de directie voornoemd houdt voor alhier te zyn geinsereerd; alles met macht van substitutie, onder belofte van goedkeuring en verband als naar rechten.
Gedaan te Rotterdam den eersten October Negentien honderd en drie.
Ondertekening:
Stempel: Holland-China Handelscompagnie [handtekening]
No 1376 Gezien voor legalisatie der bovenstaande handteekening van den heer S.J.R. de Monchy [Salomon Jean René], Rotterdam, 1 oktober 1903, de burgemeester [handtekening en stempel Rotterdam]
Voor echt erkend. Shanghai, den eersten October 1900 twintig
Handtekeningen A.J. van Boven, K.S. Hsu, Willem …, Lipfors (?)
Stempel Consulaat der Nederlanden, Shanghai

Courtesy Kien family archives

Date picture taken
1 Oct 1903

Comments