Japanese Pillbox - heavy machine gun platform, Pak Fu Shan