1976 Tsui Sing Lau Pagoda in Sheung Cheung Wai, Ping Shan = 屏山上章圍聚星樓