Part 3: Sheung wan | Gwulo: Old Hong Kong

Part 3: Sheung wan