White Cottage / White House, Tai Po [1906- ] | Gwulo: Old Hong Kong

White Cottage / White House, Tai Po [1906- ]

White Cottage / White House, Tai Po [1906- ]

White Cottage / White House, Tai Po [1906- ]

Connections: