Bowen Aqueduct from Siu Fat Terrace Park | Gwulo: Old Hong Kong

Bowen Aqueduct from Siu Fat Terrace Park

Bowen Aqueduct from Siu Fat Terrace Park

Connections: