Hotz collection: Two Young Hong Kong women, ca. 1870 | Gwulo: Old Hong Kong

Hotz collection: Two Young Hong Kong women, ca. 1870