1920s Shau Kei Wan | Gwulo: Old Hong Kong

1920s Shau Kei Wan

1920s Shau Kei Wan
Date picture taken (may be approximate): 
Thursday, January 1, 1925
Connections: