Kai Chiu / Pak Sha / Lan Fong Roads | Gwulo: Old Hong Kong

Kai Chiu / Pak Sha / Lan Fong Roads

Kai Chiu / Pak Sha / Lan Fong Roads
Date picture taken (may be approximate): 
Monday, November 2, 2009
Connections: