199? Mui Wo | Gwulo: Old Hong Kong

199? Mui Wo

199? Mui Wo

Map supplied by Henri McKerr-Kastan